Regulamin

REGULAMIN SKLEPU CZESCI.KUVINGS.PL

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.czesci.kuvings.pl prowadzony jest przez Domowe Sanatorium Zimnoch, Sp.j z siedzibą w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000259567, NIP 542-299-19-03, REGON 200092438.

e-mail kontakt@kuvingspolska.pl, nr telefonu 85 7446677

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.czesci.kuvings.pl są przetwarzane przez Domowe Sanatorium Zimnoch, Sp.j., Wasilków ul. Białostocka 50. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.czesci.kuvings.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.czesci.kuvings.pl umożliwia Klientom składanie zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep www.czesci.kuvings.pl należy dokonać wyboru towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania zamówienia oraz ostatecznie złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.czesci.kuvings.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD lub Inpost. Istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie firmowym Domowego Sanatorium w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 50.
 2. Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności z góry (Przelewy24, bezpośredni przelew na konto) niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedawcy, a w przypadku wyboru opcji za pobraniem ? niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 3. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) i czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 4. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Domowe Sanatorium Zimnoch sp.j., zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

 1. Przed wydaniem towaru klientowi: Przelew na rachunek bankowy Domowe Sanatorium Zimnoch sp.j
 2. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24 -rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem.
 3. W momencie odbioru towaru:
  • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Domowe Sanatorium ? Zimnoch sp.j
  • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

Domowe Sanatorium Zimnoch sp.j.. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności (np. zakup ratalny). W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Domowe Sanatorium-Zimnoch sp.j. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru dokumentu zakupu. Brak numeru dokumentu zakupu nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Reklamacje

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem sklepu wysyłając e-mail na kontakt@kuvingspolska.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub oryginał faktury VAT) oraz odesłanie towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez sklep takiej opinii.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Domowe Sanatorium Zimnoch sp.j.. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 4. Regulamin Sklepu Internetowego www.czesci.kuvings.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).